Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)

Záruka a podmienky reklamácie

Na tovar zakúpený v eshope SofiKofi.sk je záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri potravinách, musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť.

Kupujúci má právo reklamovať len tovar s vadami, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokladu o zaplatení a prevzatí tovaru a vyplnení reklamačného formulára.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

Ing.Soňa Beier-Fortúna

Na úvrati 21

821 04 Bratislava

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar osobne určenej osobe).

Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu t.j. vyplní a odošle nižšieuvedený reklamačný formulár. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie.

Reklamačný formulár

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu podľa platnej legislatívy.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

  • ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi súhlasil,
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú pri tovare označené ako nevhodné (ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu používania tovaru)
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

PROSÍME, PRI VYBERANÍ TOVARU DOBRE UVÁŽTE, AKÉ VLASTNOSTI A FUNKCIE OD VÝROBKU POŽADUJETE. TO, ŽE VÝROBOK NEBUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM NESKORŠÍM NÁROKOM, NEMÔŽE BYŤ DÔVODOM NA REKLAMÁCIU!